PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KK44 – KRS 0000224989

Regulamin płacenia składek członkowskich

REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH KLUBU KARATE 44

 1. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2024 roku.
 2. Klub działa w ciągu całego roku kalendarzowego. Początkiem roku w klubie jest dzień 01 września.
 3. Wstępując do Klubu Karate 44 członek wypełnia deklarację członkowską, podpisuje klauzulę informacyjną i regulamin płacenia składek, oraz wpłaca składkę wpisową w wysokości 120 zł.
 4. Miesięczna składka członkowska klubu wynosi 200 zł – płatna do 10 każdego miesiąca przelewem na konto klubu, albo w kasie siedziby klubu.
 5. W ramach opłacanej składki członek ma prawo do:
 1. Uczęszczania na zajęcia sportowe do instruktora wymienionego w deklaracji. Zmiana instruktora wymaga uaktualnienia danych w deklaracji członkowskiej.
 2. Uczestnictwa we wszelkich działaniach statutowych klubu.
 3. Osoba pełnoletnia do aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Szczególne odstępstwa.

 1. W miesiącach w których Klub nie prowadzi się zajęć sportowych tj. lipiec – sierpień członek klubu zwolniony jest z opłacania miesięcznej składki członkowskiej.
 2. W miesiącach,  w których Klub prowadzi zajęcia tylko w czasie 14 dni lub mniej członek klubu wnosi składkę w wysokości 50%. Sytuacja ta może dotyczyć okresów ferii szkolnych.
 3. W przypadku rodzin wielodzietnych lub przypadkach trudnych sytuacji materialnych rodzin, wypadkach losowych, członkowie stowarzyszenia lub ich pełnoletni ustawowi przedstawiciele mogą wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zmniejszenie wysokości składek. Do takiego wniosku muszą być dołączone uzasadniające wniosek dokumenty dotyczące wysokości dochodów, liczby członków rodziny na utrzymaniu itp.

Informacje:

Klub Karate 44 jest stowarzyszeniem, a nie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

 1. Miesięczna składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia, ale każdy członek w ramach składki może na zajęcia uczęszczać i realizować wszystkie cele statutowe.
 2. Nie uczęszczanie na zajęcia sportowe (niezależnie od przyczyny) nie zwalnia z płacenia miesięcznej składki członkowskiej. Składka członkowska jest opłatą związaną z przynależnością do Stowarzyszenia Klub Karate 44.
 3. Nieusprawiedliwione zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez ciągły okres 3 miesięcy skutkuje (zgodnie ze statutem) automatycznym skreśleniem z listy członków Klubu Karate 44. Chcąc ponownie przystąpić do stowarzyszenia obowiązuje na nowo procedura przyjęcia (wypełnienie deklaracji członkowskiej, podpisanie klauzuli informacyjnej i regulaminu płacenia składek, oraz  wpłacenie składki wpisowej w wysokości 120 zł).
 4. Składki członkowskie, opłaty egzaminacyjne, opłaty obozowe wpłacamy na
 • na konto numer: 35 1140 2017 0000 4402 0374 9942 

KLUB KARATE „44”  94-054 Łódź ul. Kusocińskiego 100,

tytuł wpłaty: miesięczna składka członkowska za miesiąc …./opłata egzaminacyjna/opłata za obóz,  + imię nazwisko członka klubu,  + miejsce treningów, + imię nazwisko instruktora) *

 • w kasie Klubu (KLUB KARATE „44” 94-054 Łódź ul. Kusocińskiego 100) w godzinach pracy klubu *

 

*

Nie zezwala się na wpłacanie składek członkowskich przez osoby pośrednie, np. u instruktora, lub inne osoby trzecie. Zalecamy wpłacanie na konto klubu, aby uniknąć wszelkich nieporozumień.